Balik-Iskwela Smile of the Week

16 Sep

“Happy ako kasi umpisa na naman ng Idioma. At handang-handa na ang lahat para sa darating na pasukan.” Si Miguel ‘Mike’ Doctama Mirabueno ay ang coordinator ng programang Idioma (Wika) ng Centro Filipino sa Barcelona. Ang programang ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na matuto ng wikang Espanyol at pati na rin Catalan. Napakahalagang matuto ng mga wikang ito upang magkaroon tayo ng mas marami at maiging oportunidad sa trabaho, malaman ang ating mga karapatan at obligasyon  at maging kabilang ng lipunang ating kinapapalooban.  Kung gusto ninyong mag-enroll, mangyari lamang na sumadya sa opisina ng Centro Filipino.  Larawan: Nathaniel Sisma Villaluna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: