Kung mahal ka niya, bakit ka niya sinasaktan?

4 Mar

Biktima ka ba ng maltrato? Tumawag sa 016. May sasagot sa iyo 24 oras sa lahat ng araw. Kung hindi ka marunong mag-Español, may mga taong marunong mag-Ingles para sumagot sa tawag mo.

Ang mga impormasyon at serbisyong legal na ibibigay sa iyo ay libre at propesyonal. Bibigyan ka rin ng lahat ng impormasyon patungkol sa trabaho, tulong pinansiyal at tirahan.

Kung wala kang papel o kaya naman ikaw ay reagrupada, huwag matakot! Dahil sa sitwasyon mo ay maaari ka pang mabigyan ng permiso de residencia y trabajo. Basahin ang kompletong impormasyong nakuha sa official website ng Ministerio de Sanidad, Pólitical Social e Igualdad:

ENGLISH Residence Permit for Battered Women

ESPAÑOL Permiso de Residencia para Mujeres Maltratadas

Ang serbisyong ito ay bahagi ng kampanya ng pamahalaan ng España upang labanan ang karahasan sa kababaihan. Daniel Infante Tuaño

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: